Menu

Kommisorium til Eliteudvalget

Kommissorium til Eliteudvalget

 

 

Område og ansvar:

Eliteudvalget har det øverste daglige ansvar for driften og udviklingen af 1 og 2 senior, såvel sportsligt som økonomisk.

 

Endvidere skal Eliteudvalget - i samarbejde med Ungdomsudvalget - understøtte eventuelle elitehold i ungdomsafdelingen, såfremt disse er identificeret (besluttet som værende af elitekarakter) af Det Ordinære Årsmøde i Fodboldafdelingen, eller af Fodboldudvalget.

 

Eliteudvalgets overordnede ansvar gælder dels i forhold til Fodboldudvalget (Fodbold bestyrelsen) og Fodboldkontoret (sekretariatet), dels i forhold til det Trænerteam (Holdledelsen), der er udpeget/ansat for de pågældende elitehold.

 

Eliteudvalgsformand og Eliteudvalg (Kampudvalg):

Årsmødet i Fodboldafdelingen (Den årlige generalforsamling i Fodboldafdelingen) udpeger en gang årligt i april måned et medlem af Fodboldudvalget (Bestyrelsen for Fodboldafdelingen) til at varetage hvervet som Formand m/k for Eliteudvalget …. (DISKUTER)

 

Fodboldudvalget nedsætter på sit konstituerende møde efter Det Ordinære Fællesmøde i Fodboldafdelingen et Eliteudvalg, der - inklusive den af Fællesmødet valgte Eliteudvalgsformand - skal bestå af i alt 3 eller 5 medlemmer.

 

Den på Årsmødet i Fodboldudvalget valgte Eliteudvalgsformand er født medlem af Eliteudvalget og er, som nævnt, født Formand for udvalget.

 

 

Beslutninger og Beslutningskompetence:

Eliteudvalget træffer sine beslutninger gennem simpel stemmeflerhed blandt sine medlemmer.

 

Formanden for Eliteudvalget har den øverste myndighed i spørgsmål om Eliteholdenes løbende drift og kan om nødvendigt - herunder i tilfælde, hvor Eliteudvalget ikke kan nå at sammentræde - træffe beslutninger, om løbende hverdagsforhold angående Eliteholdene, herunder m.h.t. elitespillere, trænere, holdledere, assistenter og andre aktører omkring eliteholdene, samt i økonomiske anliggender, der vedrører eliteholdenes daglige drift, herunder i spørgsmål om kontingenter, frikontingenter, bøder, kørselsgodtgørelse, diæter o.lign.

 

Ved enhver adfærd og beslutning, skal Eliteudvalget og Eliteudvalgets Formand til enhver tid handle i overensstemmelse med Klubbens, Fodboldafdelingens og DBU’s Love, og i øvrigt udvise en sædvanlig god skik og brug.

 

I øvrigt fastlægger Eliteudvalget indenfor disse rammer eliteholdenes sportslige målsætninger, og de hertil hørende arbejdsopgaver, og prioriteringer.

 

 

Reference (Over/Underordnelsesforhold):

Formanden for Eliteudvalget refererer direkte til Fodboldudvalgets Kasserer i hverdagen, og deltager, som valgt medlem af Fodboldudvalget, personligt i Fodboldudvalget møder, herunder i den budgetforhandling, der foregår en gang årligt i Fodboldudvalgets regi, og hvorunder afdelingerne tildeles et årligt økonomisk rådighedsbeløb (økonomisk ramme) for perioden 1.7 - 30.6.

 

Eliteudvalget er i hverdagen underlagt såvel Kassererens som Fodboldudvalgets overopsyn, ligesom Underudvalget ved sin formand, når som helst kan forelægge spørgsmål for Kassereren eller for Fodboldudvalget til beslutning.

 

 

Økonomi:

Eliteudvalget drøfter og formulerer mindst en gang årligt sine ønsker for det kommende hele fodbold år (1.7 - 30.6). 

 

Dette skal eksempelvis inkludere alle lønninger, rejseomkostninger, spillerudgifter, samt faciliteter i form af kampdragt, bolde, veste, toppe, vaskeordning, o. lign. 

 

Eliteudvalgets samlede ønsker præsenteres af Eliteudvalgets Formand for Kassereren, en gang om året og i god tid inden Fodboldudvalgets årlige Budgetmøde.

 

Når Fodboldudvalget gennem sit budgetmøde eller på anden vis har tildelt eliteholdene deres økonomiske ramme for den kommende periode, har Eliteudvalgets Formand det øverste ansvar for at Eliteudvalget styrer sin egen økonomi (sit eget budget).

 

Dette forudsættes at ske i åben dialog og samarbejde med Eliteudvalgets medlemmer, Trænerteamet, Kassereren og Fodboldkontoret.

 

Eliteudvalget og Eliteudvalgsformanden kan som hovedregel ikke forvente, at der til eliteholdene, kan indhentes yderligere midler fra klubben, i løbet af sæsonen (rammeperioden). …. (DISKUTER)

 

Derimod er det forudsat, at Eliteudvalget af egen kraft, kan og skal søge at skaffe supplerende økonomiske midler i form af sponsorater o. lign. til 1 holdet, alt med henblik på at stille og udvikle eliteafdelingens økonomiske forhold bedst muligt.

 

Eliteudvalget er ansvarligt for at der m.h.t. alle de egne indtægter, der fremskaffes gennem egne tiltag udenfor den af Fodboldudvalget tildelte økonomiske ramme, samt m.h.t. alle afholdte udgifter, og alle beslutninger af økonomisk karakter, foretages løbende rapportering, gennem aflevering af Bilag og andet relevant materiale til Kassereren og/eller til Fodboldkontoret, således at gældende regler om regnskabsaflæggelse til enhver tid kan overholdes.

 

Endvidere er Eliteudvalgets Formand ansvarlig for og forpligtet til i samarbejde med Kassereren, at sikre, at der hvert halvår udarbejdes en samlet økonomisk rapport for eliteholdenes og Eliteudvalgets aktiviteter.

 

 

Spillere og Trænerteam:

Eliteudvalget er ansvarligt for at der stedse og i god tid inden udløb af bestående ansættelser/udpegelser træffes aftaler med minimum en Træner, en Holdleder, en eller flere Assistenter, Massører, Behandlere og alle Andre Lønnede eller Ulønnede Personer, der er naturlige og nødvendige for at sikre den daglige drift og ledelse af klubbens elitehold.

 

I samråd med trænerteamet, er Eliteudvalget endvidere ansvarlig for, at der i fornødent og aftalt omfang indgås Aftaler med/om de Spillere, der år for år - eller for en længere årrække - skal tilknyttes eliteholdene.

 

 

Afvikling af Kampe (evt. Kampudvalg), Træning, o.lign:

Eliteudvalget er ansvarlig for afvikling af alle 1 holdets hjemmekampe, hvilket inkluderer engagement af frivillige til kamene, inklusive entre-kontrollører og entre-faciliteter,  vagter, speakere og speakerfaciliteter, streamingtjenester, bolddrenge, en kampansvarlig til at modtage og organisere faciliteter for udehold og dommere, samt ansvar for hvad der i øvrigt måtte være påkrævet for en forsvarlig afvikling af hjemmekampe i overensstemmelse med Lovgivningen, klubbens og DBU’s love, og/eller måtte følge af god skik og brug, herunder vurderet i forhold til den enkelte kamps og modstanders karakter.

 

Eliteudvalget kan, såfremt dette findes hensigtsmæssigt, nedsætte et særligt Kampudvalg, være sig som et fast arbejdsudvalg, eller som et arbejdsudvalg ad hoc.

 

Eliteudvalget - assisteret af et eventuelt Kampudvalg - skal endvidere sikre, at der udarbejdes arbejds- og aktivitetslister over opgaver, der skal varetages og iagttages ved alle hjemmekampe og udekampe i turneringerne.

 

Planlægningen skal ske i tæt samarbejde med trænerteamet, således at alle aftaler omkring kampafviklinger, træningssessioner, træningssamlinger, rejser o.lign., altid er afstemt på forhånd, og således at trænerteamet stedse sikres de bedst mulige forhold og vilkår, for i hovedsagen at kunne koncentrere sig om de sportslige aspekter omkring afviklingen af eliteholdenes kampe. I samme forbindelse har Eliteudvalget det overordnede ansvar for at sikre, at der i samarbejde med trænerteamet udarbejdes sæsonplaner med trænings- og kampoversigter, planlægning af udekampe med eventuel transport og bespisning. Tilsvarende m.h.t. eventuelle træningskampe, træningslejre, fællesspisning og andre sociale aktiviteter for eliteholdene.

 

For samtlige de i de foregående afsnit nævnte aktiviteter, er Eliteudvalget ansvarlig for at udarbejde udgiftsbudgetter for de enkelte kampe/arrangementer, hvoraf det klart fremgår, hvilke udgifter der afholdes og gennem hvilke midler. I takt med at udgifterne ved drift af eliteholdene løbende afholdes, er Eliteudvalget endvidere og på samme måde ansvarlig for at regnskaber over de løbende udgifter løbende rapporteres til Kassereren og/eller til Fodboldkontoret.

 

 

Tøj:

Eliteudvalget skal sikre, at alle elitehold, er i besiddelse af behørige kampdragter (trøje, bukser og strømper), inkl. målmandsudstyr, og andet for optimering af holdenes/spillernes aktiviteter sædvanlige og nødvendige faciliteter for sikring og fremme af eliteholdenes status og udvikling.

 

Tøj, der er finansieret gennem midler tildelt Eliteudvalget af klubben, skal bestilles gennem klubbens faste kontakter, og at nyt tøj eventuelt suppleres med tøj fra klubbens lager af brugte spilledragter.

 

Såfremt Eliteudvalget selv skaffer sponsorater til indkøb af tøj, o. lign, skal Eliteudvalget som hovedregel arbejde for at dette sker gennem klubbens faste kanaler, alt med henblik på at sikre, at der opretholdes en vis ensartethed m.h.t. udseende af kampdragterne i klubben.

 

 

Øvrige ansvarsområder:

Eliteudvalget varetager den daglige kontakt til DBU og Divisionsforeningen i spørgsmål om eliteholdene, og sender repræsentanter til deltagelse i møder og lign. hos og med de nævnte.

 

Eliteudvalget har ansvaret for behandling og administration af de af Fodboldudvalget til fordel for eliteholdene tildelte omklædningsrum, boldskabe, nøgler og brikker til de nævnte faciliteter på Krøyersvej, og/eller på Gentofte Stadion.

 

Eliteudvalget drøfter og beslutter i samarbejde med Fodboldkontoret træningstider for eliteholdene, og træffer i samarbejde med trænerteamet beslutning om berammelse og eventuel flytning af kampe, dog således, at alene Fodboldkontoret oppebærer bemyndigelse til at kunne anvende Klub Office modulet hos DBU. 

 

 

Således vedtaget på Fodboldudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni 2018, og dermed forud for det samme dag afholdte ekstraordinære Årsmøde i Fodboldafdelingen, hvor en ny ledelsesstruktur er antaget for Fodboldafdelingen.

 

 

Som dirigent.

 

____________________

Peter Bjerregaard

 

 

Hvad med (ubehandlede stikord fra Tom):

 

 

(i)

Samarbejde med erhvervsklubben som primært skal understøtte elitearbejdet omkring 1 sen, der besluttes hvert år hvilket ramme beløb der går ubeskåret til 1 sen, f.eks. 80 % af indtægtsgrundlaget

 

 

(ii)

Skal det følgende måske ridses op i form af et Bilag til Kommissoriet?

 

Ramme for styring af Eliteudvalgets aktiviteter og økonomiske budgetlægning/rapportering

 

Indtægter:

Kontingenter fra seniorafdelingen/Old Boys

Ungdomstilskud fra spillere under 25 År

Rekvisitaftaler, med budget over det der skal bruges i afd. (Vi har sponsoraftale med Unisport/Nike)

Sponsorindtægter egne aftaler

Evt indtægter fra div forening

tilskud store SIF primært til de basale omkostninger trænere mm

Erhvervsklubben

Andre indtægter

 

Sponsorindtægter skønnes nødvendige, og det skønnes at der til sæsonen 2019 skal skaffes årlige supplerende indtægter i niveauet kr. på 200-250.000, udover den af Fodboldudvalget tildelte Økonomisk ramme og udover det sædvanlige bidrag fra Erhvervsklubben.

 

 

Udgifter:

Trænerlønninger (herunder assistenttræner, målmandstræner o. lign.)

Holdledere

Behandler massører

Transport udekampe

Bespisning/ forplejning

Træningslejre

Skadebehandling i øvrigt

Diverse Kontingenter og forsikringer relateret til afdelingens aktiviteter

Udgifter ved afvikling af Kampe, inkl. Dommerudgifter.

 

 

Udgiftsniveauet skønnes at ville andrage kr. 450.000-500.000 pr halvår.

 

Kan dog blive dyrere alt efter række og placeringer med tilhørende rejser

 

Luk