Menu

Kommisorium til Formand

Kommissorium til Formanden m/k

 

Formanden er ansvarlig for ledelsen af Fodboldudvalget, og skal i denne forbindelse sikre, at der indkaldes til Udvalgsmøder, Budgetmøde og Årsmøde, ligesom formanden påser, at der udarbejdes et referat over de beslutninger der træffes på de nævnte møder. 

Formanden er bindeled mellem de tre Udvalgsformænd, Kassereren og Fodboldudvalget, jf. den til enhver tid gældende Ledelsesstruktur for Fodboldudvalget og Formanden har i denne forbindelse det overordnede ansvar for at Fodboldudvalget samlet set fungerer effektivt efter hensigten. 

Med mindre andet aftales, er det Formanden, der leder de ordinære Udvalgsmøder og Budgetmødet i årets løb, ligesom Formanden har ansvaret for at der indkaldes rettidigt til Årsmøder i Fodboldafdelingen, og at der til Årsmøderne engageres en dirigent og referent. 

På Det Ordinære Årsmøde i Fodboldafdelingen (Generalforsamlingen) fremlægger Formanden beretning for det forgangne år, ligesom Formanden påser, at Kassereren rettidigt har klargjort det økonomiske materiale, der i.h.t. lovene skal ligge klar til gennemgang og godkendelse på Det ordinære Årsmøde. 

I forbindelse med, at Fodboldudvalget sammentræder første gang efter Det Ordinære Årsmøde, fremlægger Formanden en mødeplan for året til drøftelse og vedtagelse i det nyvalgte Fodboldudvalg. 

Formanden kan ikke tage sæde i nogen af de permanente udvalg ifølge Fodboldafdelingens Ledelsesstruktur, men Formanden har ret til at deltage i udvalgsmøder, og har pligt til dette, når/hvis en Udvalgsformand, eller et andet medlem af et udvalg, begærer dette overfor Formanden med et rimeligt varsel. 

Som Formand, er man Fodboldafdelingens fødte repræsentant i Hovedbestyrelsen under Skovshoved IF og pligtig at deltage i alle de Hovedbestyrelsesmøder, hvortil man indkaldes. Er man forhindret i at deltage personligt i et Hovedbestyrelsesmøde, er man pligtig at sikre, at en stedfortræder fra Fodboldudvalget i stedet deltager i det pågældende møde, som repræsentant for Fodboldafdelingen. 

Medmindre andet følger af, eller anden aftale er truffet af (i) den gældende Ledelsesstruktur, (ii) Fodboldudvalget, eller (iii) Hovedbestyrelsen, er det Formanden, der udadtil repræsenterer Fodboldafdelingen. Dette i forhold til DBU, KBU, Divisionsforeningen, SIG, GK, Gentofte Sportspark, Erhvervsklubben, Ude og Inde udvalg, samt i forhold til alle øvrige myndigheder (offentlige som foreningsmæssige) og private. I de nævnte sammenhænge er Formanden dog berettiget til at uddelegere opgaver/repræsentationer til andre medlemmer af Fodboldudvalget, menige medlemmer af Fodboldafdelingen, eller til Fodboldkontorets ansatte, alt med respekt af den til enhver tid gældende Ledelsesstruktur. Beslutning om eventuel antagelse af professionel assistance til løsning af tvister el.lign. påhviler det også Formanden at tage hånd om og indstille til afgørelse i Fodboldudvalget. 

Kontrakter, der indgås af Fodboldafdelingen med trænere, holdledere, kontorpersonale, m.v. skal underskrives, eller medunderskrives, af Formanden på vegne af Fodboldafdelingen. Dette sker som udgangspunkt i nært samarbejde med og på oplæg fra den udvalgsformand, der indstiller kontrakterne til Formandens godkendelse. 

Formanden sørger i samråd med Fodboldkontoret for, at Fodboldafdelingens Dokumenter opbevares betryggende, og at Fodboldkontoret og Fodboldafdelingens løbende drift i det hele taget indrettes forsvarligt, og således at gældende lovgivning (herunder datalovgivningen), samt regler og love hos DBU og SIF til enhver tid overholdes. 

Udover det anførte, skal Formanden tilse at driften i Fodboldafdelingen i det hele afvikles i overensstemmelse med god skik og brug på området. 

Formanden har overopsyn med Kassereren, Fodboldkontoret (Sekretariatet) og Fodboldkontorets ansatte, og i denne forbindelse gennemfører Formanden mindst en gang årligt en Medarbejdersamtale med Fodboldkontorets ansatte. 

Formanden tilser, at de enkelte Udvalgsformænd modtager klare oplysninger om afdelingernes tildeling af Boldskabe, Nøgler/Brikker og eventuelle faste Omklædningsrum/Skabe, alt i henhold til trufne beslutninger herom i Fodboldudvalget og i samarbejde med Udvalgsformændene og Fodboldkontoret. 

Formanden har ansvar for at sikre, at der til enhver tid er udformet og besluttet en overordnet politik i forhold til tøj (klubdragter), herunder m.h.t. design, logo, indkøbspolitik, priser o.lign. Samtidigt sikrer Formanden, at der udstikkes retningslinjer herom til Udvalgsformændene m.fl.

 

Således vedtaget på Fodboldudvalgets ekstraordinære møde den 20. juni 2018, og dermed forud for det samme dag afholdte ekstraordinære Årsmøde i Fodboldafdelingen, hvor en ny ledelsesstruktur er antaget for Fodboldafdelingen.

 

 

Som dirigent.

 

 

____________________

Peter Bjerregaard

 

 

Luk